Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim w 2014 r.

Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Mazowieckim w 2014 r.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. zwane dalej „Centrum” w 2014r. realizowało zadania w ramach czterech podstawowych obszarów swojej działalności: pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Ponadto realizowało projekt „Nowa Szansa”, splatający różne elementy zadań z obszarów pieczy zastępczej, pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnychoraz projekt „Aktywny samorząd” ukierunkowany na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

1. Piecza zastępcza

1. 1. Rodzinna piecza zastępcza

Rodziny zastępcze ogółem/ilość dzieci ogółem - 151/201                          

w tym:

rodziny spokrewnione - 96/127

rodziny niezawodowe - 52/60

rodziny zawodowe - 3/14

oraz

rodzinny dom dziecka - 1/10

Łączny koszt realizacji zadania 2 148 223zł.

 

Do podstawowych zadań Centrum w odniesieniu do rodzinnej pieczy zastępczej należy, przede wszystkim, pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji, organizowanie szkoleń, realizowanie świadczeń pieniężnych, wizytowanie i nadzorowanie funkcjonowania, dokonywanie oceny sytuacji dziecka i oceny rodziny zastępczej

Lata

Rodziny zastępcze – ilość rodzin/ilość dzieci

Rodzinny dom dziecka – ilość dzieci

Łącznie – ilość dzieci

2011

199/287

-

287

2012

175/263

-

263

2013

156/223

8

231

2014

151/201

10

211

 

1. 2. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Instytucjonalną pieczę zastępczą tworzy w powiecie tomaszowskim 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

1) placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego - 14miejsc (11/3),

2) 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego  - 32 miejsca,      

Łączny koszt realizacji zadania - 1 971 818zł.

 

Do podstawowych zadań Centrum w odniesieniu do instytucjonalnej pieczy zastępczej należy kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto Centrum sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem tych zasobów oraz prowadzi obsługę organizacyjną, w tym finansowo-księgową  i kadrową placówek typu rodzinnego.

Lata

Placówka socjalizacyjno-interwencyjna - ilość dzieci na dzień 31 grudnia

Placówki rodzinne – ilość dzieci na dzień 31 grudnia

Łącznie

2011

23

32

55

2012

18

33

51

2013

15

30

45

2014

13

32

45

 

1. 3. Usamodzielnianie wychowanków.

W okresie objętym sprawozdaniem program usamodzielnienia realizowało 113 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz 22placówki opiekuńczo-wychowawcze.  W ramach programu usamodzielnienia wychowankowie otrzymują świadczenie pieniężne na kontynuowanie nauki, jednorazowe świadczenie oraz  pomoc rzeczową na tzw. zagospodarowanie się po opuszczeniu rodziny lub placówki. Pomoc w uzyskaniu mieszkania i zatrudnienia.

Łączny koszt realizacji zadania - 742 414 .

 

W odniesieniu do usamodzielniania wychowanków Centrum nadzoruje realizację programu usamodzielnienia, ustala uprawnienia i realizuje świadczenia pieniężne i rzeczowe. W 5przypadkach Centrum współdziałało z wychowankami w sprawach uzyskania mieszkania.

Lata

Ilość wychowanków objętych programem usamodzielnienia

2011

126

2012

116

2013

127

2014

135

 

1. 4. Inne działania związane z pieczą zastępczą.

         W okresie objętym sprawozdaniem Centrum:

1) zorganizowało powiatowe święto rodzicielstwa zastępczego,

2) przeprowadziło 4 szkolenia dla rodzin zastępczych, kierujących placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz dla kandydatów na rodziców zastępczych.

 

2.      Pomoc społeczna

2. 1. Domy pomocy społecznej

W powiecie tomaszowskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Jeden przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku, posiada 160 miejsc. Drugi dom pomocy społecznej przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i liczy 120 miejsc.

Łączny koszt realizacji zadania 8 796 150zł.  

Od 2012 r. wykorzystanie miejsc w przypadku DPS Nr 1 wynosi 95 - 97%, natomiast w przypadku DPS Nr 2 utrzymuje się na poziomie 99 – 100%                         

W przypadku domów pomocy społecznej, zadaniem Centrum jest umieszczanie w nich skierowanych osób oraz nadzór merytoryczny, przede wszystkim w odniesieniu do poziomu świadczonych usług.   

W okresie sprawozdawczym wydano 67 nowych decyzji o umieszczeniu
w omawianych placówkach

2. 2. Środowiskowy dom samopomocy.     

Środowiskowy dom samopomocy jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Posiada 30 miejsc i jest prowadzony jako zadanie administracji rządowej zlecone powiatowi, co oznacza, że finansowany jest w całości z budżetu państwa.

Porównanie do 2011 r., 2012 r. i 2013 r.  – sytuacja bez zmian

Łączny koszt realizacji zadania 413 164zł.

Centrum kieruje osoby do ŚDS-u i ustala odpłatność za pobyt.

W okresie sprawozdawczym wydano 15 nowych decyzji o skierowaniu do tej placówki.

 

2. 3. Usamodzielnianie wychowanków

W przypadku pomocy społecznej chodzi o wychowanków takich placówek jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz zakłady poprawcze. W 2014r. programem usamodzielnienia objętych było 8 osób.
W porównaniu do 2011 r. , 2012 r. i 2013 r. sytuacja nie zmieniła się.  

Łączny koszt zadania 44 478.

Zadania Centrum w przypadku tych wychowanków są identyczne jak w przypadku osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

2. 4. Inne działania związane z pomocą społeczną.

Powiat wspiera finansowo działalność dwóch świetlic środowiskowych, prowadzonych przez organizacje społeczne. Jedną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną, prowadzi Oddział Powiatowy TPD – dla 45 dzieci, a drugą, integracyjno-środowiskową, prowadzi Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – dla 30 dzieci.

Kwota wydatkowanych przez powiat środków na ten cel to 45tys. zł. – to jest wzrost o 3 tys. zł. w porównaniu do roku 2013 i lat pprzednich.

Centrum jest odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu na realizację zadania oraz prawidłowe wykonanie zawartych przez powiat umów w tym przedmiocie.

Ponadto, w ub. roku Centrum przeprowadziło szkolenie gminnejkadry pomocy społecznej,  którego tematem były zagadnienia z zakresu stosowania prawa rodzinnego w obszarze pomocy społecznej. 

 

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Na realizację zadań w tym obszarze składa się prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

3. 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Ośrodek wchodzi w skład struktury organizacyjnej Centrum. W kosztach jego działalności partycypuje powiat oraz wszystkie gminy z terenu powiatu. W ubiegłym roku z usług OIK 2578razy korzystali mieszkańcy powiatu. Korzystający najczęściej poszukiwali pomocy psychologicznej i prawnej. Ponadto w Ośrodku dostępne jest poradnictwo pedagogiczne i socjalne. Ośrodek świadczy także pomoc w postaci schronienia  - w ub. roku 2osobyskorzystałyze schronienia (łącznie 5dni). Prowadzona była też grupa wsparcia dla kobiet znajdujących się w różnych sytuacjach kryzysowych, wynikających np. z problemów alkoholowych w rodzinie, poważnych trudności ekonomicznych itp. – udział wzięło 11 kobietPrawie83% korzystających to mieszkańcy miasta.

Łączny koszt realizacji zadania 93 264zł.

 

Lata

Ilość osób korzystających usług świadczonych przez OIK

2011

2071

2012

2278

2013

2903

2014

2578

 

3. 2. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

      W ub. roku nie realizowany na terenie powiatu z powodu trudności w pozyskaniu uczestników.

 

4.Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.

4.1.Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych:

4.1.1.    Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej -  z dofinansowania skorzystało 51  osób na kwotę 409 077 zł.

4.1.2.    Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się – zawarto3 umowy na kwotę 6 040 zł.

4.1.3. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych - 3 osób na kwotę  29 600 zł.

 

Łączny koszt realizacji zadania - 444 717 zł.

                                                                                                                                                      

W ramach likwidacji barier funkcjonalnych Centrum zawiera umowy z beneficjentami i nadzoruje poprawność realizacji podpisanych umów.

Lata

Ilość osób objętych dofinansowaniem w celu likwidacji barier funkcjonalnych

2011

  41

2012

103

2013

  28

2014

  57

 

4.2.Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Z dofinansowania ze środków PFRON skorzystało 100 osób niepełnosprawnych.

Łączny koszt realizacji zadania - 76 000 zł.

Z dofinansowania skorzystały osoby biorące udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – projekt „Nowa Szansa” .

 

Lata

Ilość objętych dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych

2011

115

2012

  70

2013

106

2014

100

 

4.3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty    ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

 

Dofinansowanie otrzymało  365 osób.

Łączny koszt realizacji zadania -  407 618 zł.

 

Lata

Ilość objętych dofinansowaniem do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

2011

400

2012

538

2013

396

2014

365

 

4.4    Dofinansowanie sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ubiegało się i dofinansowanie otrzymało 11 podmiotów (organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych)  Zostały zawarte 22 umowy. Dofinansowaniem tym zostało objętychok. 1000 osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadania (ilość podmiotów, nakłady finansowe) bardzo zbliżona do realizacji w latach 2011, 2012 i 2013.

Łączny koszt realizacji zadania - 34 964 zł.

 

 4.5. Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Na terenie Powiatu Tomaszowskiego działają trzy warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez:

1) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Będkowie – warsztat terapii zajęciowej w Rudniku – 30 uczestników ;

2) Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim – warsztat terapii zajęciowej przy ul. Farbiarskiej 20 w Tomaszowie Maz. – 60 uczestników;

3) Fundację Społeczną „Razem” – warsztat terapii zajęciowej przy ul. Polnej 56 a
w Tomaszowie Maz. – 40 uczestników.

Łącznie uczestnikami warsztatów jest 130 uczestników.

Środki na utrzymanie i działalność warsztatów pochodzą w części (90%) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w części ze budżetu Powiatu (10 %).  

Łączny koszt realizacji zadania2 167 480 zł., w tym:

- wtz przy SON „Pomocna Dłoń” – PFRON 443 880 zł., Powiat 57 000 zł.

- wtz przy SRDiON – PFRON 887 760 zł., Powiat 115 000 zł.

- wtz przy FS „Razem” – PFRON 591 840 zł., Powiat 72 000 zł.

Powiat dofinansował także w kwocie: 28 416 zł. koszty uczestnictwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego w warsztatach działających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i powiatu piotrkowskiego.

Stroną umowy z podmiotami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej jest Powiat Tomaszowski. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim realizuje uprawnienia i obowiązki wynikające z podpisanych umów. Warsztaty są placówkami umożliwiającymi osobom niepełnosprawnym udział w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową.

 

Lata

Liczba uczestników warsztatu prowadzonego przez:

Łącznie

SON „Pomocna Dłoń”

SRDiON

FS „RAZEM”

2011

25

50

35

110

2012

25

50

35

110

2013

30

55

40

125

2014

30

60

40

130

 

4.6. Program pilotażowy „Aktywny samorząd”.

            Specjalny program finansowany w całości z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizowany w ramach dwóch modułów:Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (np. zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, zakup wózka o napędzie elektrycznym) - 63 osoby

Moduł II –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  (dofinansowanie kosztów pobierania nauki) – 179 osób

Łączny koszt realizacji zadania  - 724 626 zł.

 

      Celem udziału powiatu w programie jest wzmocnienie i usprawnienie działań  na rzecz  realizacji praw osób niepełnosprawnych oraz ich integracji społecznej.

Lata

Ilość uczestników projektu

2012

30

2013

187

2014

242

 

 

5. Program specjalny „Nowa Szansa”.

W 2014 roku w projekcie „Nowa Szansa” wzięło udział 200 nowych beneficjentów.

Grupa docelowa to:

- 127 osób niepełnosprawnych

- 73 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,

w tym:

- 30 osób pracujących,

- 26 osób bezrobotnych,

- 144 osób nieaktywnych zawodowo.

Beneficjenci zostali objęci wsparciem zgodnym z ich potrzebami
i predyspozycjami:

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego (osoby niepełnosprawne),

- dofinansowanie do aparatu słuchowego (osoby niepełnosprawne),

- sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych (osoby niepełnosprawne),

- konsultacje z radcą prawnym (osoby niepełnosprawne),

- kursy/szkolenia zawodowe (osoby niepełnosprawne, wychowankowie),

-warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (osoby niepełnosprawne, wychowankowie),

- trening umiejętności społecznych (osoby niepełnosprawne i wychowankowie),

- konsultacje z pedagogiem (wychowankowie),

- zagospodarowanie w formie rzeczowej (wychowankowie),

- sfinansowanie zajęć szkolnych (wychowankowie),

- sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych (osoby niepełnosprawne).

- konsultacje z doradcą zawodowym (osoby niepełnosprawne i wychowankowie),

- warsztaty umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji (wychowankowie).

 

Projekt „Nowa Szansa” realizowany jest na podstawie umowy ramowej UDA-POKL.07.01.02-10-016/08-00 z dnia 29 września 2008 r,, zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, a Powiatem Tomaszowskim. Obowiązki realizatora pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim.
W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, beneficjenci mogli skorzystać z takich form wsparcia jak: sfinansowanie zajęć szkolnych oraz sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych. Pozostałymi formami wsparcia beneficjenci byli obejmowani także
w latach ubiegłych.

Łączna wartość projektu wyniosła -  900 962 zł., w tym wkład własny powiatu: 94 180 zł.

 

Lata

Ilość uczestników projektu

2011

186

2012

200

2013

200

2014

200

                                                      

Tomaszów Maz., luty 2015 r.

 

Uzasadnienie składania sprawozdania:

 

            Przedłożenie powyższego sprawozdania jest realizacją obowiązku nałożonego na osoby kierujące powiatowymi centrami pomocy rodzinie, określonego w art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), według którego kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa coroczne sprawozdanie radzie powiatu z działalności centrum.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2015-02-21 00:23:14

Inne artykuły