Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

SPRAWOZDANIE z działalności PCP R w 2013 r.

SPRAWOZDANIE z działalności

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Tomaszowie Mazowieckim w 2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. zwane dalej „Centrum”  w 2013r. realizowało zadania w ramach czterech podstawowych obszarów swojej działalności: pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Ponadto realizowało projekt „Nowa Szansa”, splatający różne elementy zadań z obszarów pieczy zastępczej, pomocy społecznej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnychoraz projekt „Aktywny samorząd” ukierunkowany na aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

 

1. Piecza zastępcza

1. 1. Rodzinna piecza zastępcza

Rodziny zastępcze ogółem/ilość dzieci ogółem     -      156/223                          

w tym:

rodziny spokrewnione                                              -     108/145

rodziny niezawodowe                                               -       45/66

rodziny zawodowe                                                     -         3/12

oraz

rodzinny dom dziecka                                               -          1/8

Łączny koszt realizacji zadania                               -        251 540zł.

 

Do podstawowych zadań Centrum w odniesieniu do rodzinnej pieczy zastępczej należy, przede wszystkim, pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji, organizowanie szkoleń, realizowanie świadczeń pieniężnych, wizytowanie i nadzorowanie funkcjonowania, dokonywanie oceny sytuacji dziecka i oceny rodziny zastępczej

 

Lata

Rodziny zastępcze – ilość rodzin/ilość dzieci

Rodzinny dom dziecka – ilość dzieci

Łącznie – ilość dzieci

2011

199/287

-

287

2012

175/263

-

263

2013

156/223

8

231

 

1. 2. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Instytucjonalną pieczę zastępczą tworzy w powiecie tomaszowskim 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych:

1) placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego   -

 -                                                                                                        20 miejsc (17/3),

2) 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego  - 32 miejsca,      

Łączny koszt realizacji zadania                                                   - 2 240 192zł.

 

Do podstawowych zadań Centrum w odniesieniu do instytucjonalnej pieczy zastępczej należy kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto Centrum sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem tych zasobów oraz prowadzi obsługę organizacyjną, w tym finansowo-księgową  i kadrową placówek typu rodzinnego.

 

Lata

Placówka socjalizacyjno-interwencyjna - ilość dzieci na dzień 31 grudnia

Placówki rodzinne – ilość dzieci na dzień 31 grudnia

Łącznie

2011

23

32

55

2012

18

33

51

2013

15

30

45

 

1. 3. Usamodzielnianie wychowanków.

W okresie objętym sprawozdaniem program usamodzielnienia realizowało 105wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz 22placówki opiekuńczo-wychowawcze.  W ramach programu usamodzielnienia wychowankowie otrzymują świadczenie pieniężne na kontynuowanie nauki, jednorazowe świadczenie oraz  pomoc rzeczową na tzw. zagospodarowanie się po opuszczeniu rodziny lub placówki. Pomoc w uzyskaniu mieszkania i zatrudnienia.

Łączny koszt realizacji zadania                                                    -          725 654 .

 

W odniesieniu do usamodzielniania wychowanków Centrum nadzoruje realizację programu usamodzielnienia, ustala uprawnienia i realizuje świadczenia pieniężne i rzeczowe. W 10przypadkach Centrum współdziałało z wychowankami w sprawach uzyskania mieszkania.

 

Lata

Ilość wychowanków objętych programem usamodzielnienia

2011

126

2012

116

2013

127

 

1. 4. Inne działania związane z pieczą zastępczą.

W okresie objętym sprawozdaniem Centrum:

1) zorganizowało powiatowe święto rodzicielstwa zastępczego,

2) przeprowadziło szkolenie niezawodowych rodzin zastępczych.

 

2.      Pomoc społeczna

2. 1. Domy pomocy społecznej

W powiecie tomaszowskim funkcjonują dwa domy pomocy społecznej. Jeden przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku, posiada 160 miejsc. Drugi dom pomocy społecznej przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i liczy 120 miejsc.

Łączny koszt realizacji zadania                                                          8 903 779zł.  

Od 2012 r. wykorzystanie miejsc w przypadku DPS Nr 1 wynosi 97%, natomiast w przypadku DPS Nr 2 utrzymuje się na poziomie 99 – 100%                         

W przypadku domów pomocy społecznej, zadaniem Centrum jest umieszczanie w nich skierowanych osób oraz nadzór merytoryczny, przede wszystkim w odniesieniu do poziomu świadczonych usług.   

W okresie sprawozdawczym wydano 74 nowe decyzje o umieszczeniu w omawianych placówkach

2. 2. Środowiskowy dom samopomocy.     

Środowiskowy dom samopomocy jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Posiada 30 miejsc i jest prowadzony jako zadanie administracji rządowej zlecone powiatowi, co oznacza, że finansowany jest w całości z budżetu państwa.

Porównanie do 2011 r.i 2012 r.– sytuacja bez zmian

Łączny koszt realizacji zadania                                                – 357 069zł.

Centrum kieruje osoby do ŚDS-u i ustala odpłatność za pobyt.

W okresie sprawozdawczym wydano 44 decyzje o skierowaniu do tej placówki.

 

2. 3. Usamodzielnianie wychowanków

W przypadku pomocy społecznej chodzi o wychowanków takich placówek jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz zakłady poprawcze. W 2013r. programem usamodzielnienia objętych było 8 osób. W porównaniu do 2011 r.  i 2012 r. sytuacja nie zmieniła się.  

Łączny koszt zadania .                                                                             42 999.

Zadania Centrum w przypadku tych wychowanków są identyczne jak w przypadku osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

2. 4. Inne działania związane z pomocą społeczną.

Powiat wspiera finansowo działalność dwóch świetlic środowiskowych, prowadzonych przez organizacje społeczne. Jedną, przeznaczoną dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią społeczną, prowadzi Oddział Powiatowy TPD – dla 45 dzieci, a drugą, integracyjno-środowiskową, prowadzi Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – dla 30 dzieci.

Kwota wydatkowanych przez powiat środków na ten cel to 42 tys. zł. – tak jak w 2011 i 2012r.

Centrum jest odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu na realizację zadania oraz prawidłowe wykonanie zawartych przez powiat umów w tym przedmiocie.

Ponadto, w ub. roku Centrum przeprowadziło szkolenie powiatowejkadry pomocy społecznej,  którego tematem były zagadnienia z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 

 

3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Na realizację zadań w tym obszarze składa się prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej.

3. 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Ośrodek wchodzi w skład struktury organizacyjnej Centrum. W kosztach jego działalności partycypuje powiat oraz wszystkie gminy z terenu powiatu. W ubiegłym roku z usług OIK 2903razy korzystali mieszkańcy powiatu. Korzystający najczęściej poszukiwali pomocy psychologicznej i prawnej. Ponadto w Ośrodku dostępne jest poradnictwo pedagogiczne i socjalne. Ośrodek świadczy także pomoc w postaci schronienia  - w ub. roku 4osobyskorzystałyze schronienia (łącznie 4dni). Prowadzona była też grupa wsparcia dla kobiet przechodzących kryzys małżeński (partnerski) – udział wzięło 15 kobietPrawie88% korzystających to mieszkańcy miasta.

Łączny koszt realizacji zadania.                                                             – 92 699zł.

 

Lata

Ilość osób korzystających usług świadczonych przez OIK

2011

2071

2012

2278

2013

2903

 

3. 2. Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

      W ub. roku nie realizowany na terenie powiatu z powodu trudności w pozyskaniu uczestników.

 

     4.Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.

     4.1.Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych:

4.1.1.    Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej -  z dofinansowania skorzystało 20  osób na kwotę 174 831 zł.

4.1.2.    Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się – zawarto3 umowy na kwotę 2 776 zł.

4.1.2. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych - 5 osób na kwotę  26 079 zł.

 

Łączny koszt realizacji zadania                                      –                               203 686 zł.

                                                                                                                                                      

W ramach likwidacji barier funkcjonalnych Centrum zawiera umowy z beneficjentami i nadzoruje poprawność realizacji podpisanych umów.

 

Lata

Ilość osób objętych dofinansowaniem w celu likwidacji barier funkcjonalnych

2011

  41

2012

103

2013

  28

 

4.2.Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Z dofinansowania ze środków PFRON skorzystało 106 osób niepełnosprawnych.

Łączny koszt realizacji zadania                                          -                            76 000 zł.

Z dofinansowania skorzystały osoby biorące udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki – projekt „Nowa Szansa” .

 

Lata

Ilość objętych dofinansowaniem do turnusów rehabilitacyjnych

2011

115

2012

  70

2013

106

 

 

     4.3.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty     ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie otrzymało  396 osób.

Łączny koszt realizacji zadania                                         -  407 716 zł.

 

Lata

Ilość objętych dofinansowaniem do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne

2011

400

2012

538

2013

396

 

 

4.4    Dofinansowanie sportu kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie ubiegało się i dofinansowanie otrzymało 9 podmiotów (organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych)  Zostało zawartych 21 umów. Dofinansowaniem tym zostało objętych1100 osób niepełnosprawnych.

Realizacja zadania bardzo zbliżona do realizacji w latach 2011 i 2012.

Łączny koszt realizacji zadania                                                - 39 620 zł.

 

 4.5. Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Na terenie Powiatu Tomaszowskiego działają trzy warsztaty terapii zajęciowej prowadzone przez:

1)     Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Będkowie – warsztat terapii zajęciowej w Rudniku – 30 uczestników ;

2)     Stowarzyszenie Rodzin Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim – warsztat terapii zajęciowej przy ul. Farbiarskiej 20  w Tomaszowie Maz. – 55 uczestników;

3)     Fundację Społeczną „Razem” – warsztat terapii zajęciowej przy ul. Polnej 56 a w Tomaszowie Maz. – 40 uczestników.

Łącznie uczestnikami warsztatów jest 125 uczestników.

Środki na utrzymanie i działalność warsztatów pochodzą w części (90%)  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w części ze budżetu Powiatu (10 %).  

Łączny koszt realizacji zadania.                                         – 2 074 500 zł., w tym:

- wtz przy SON „Pomocna Dłoń” – PFRON 443 880 zł., Powiat 54 000 zł.

- wtz przy SRDiON – PFRON 813 780 zł., Powiat 99 000 zł.

- wtz przy FS „Razem” – PFRON 591 840 zł., Powiat 72 000 zł.

Powiat dofinansował także w kwocie: 23 400 zł. koszty uczestnictwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego w warsztatach działających na terenie powiatu łódzkiego wschodniego i powiatu piotrkowskiego.

 

Stroną umowy z podmiotami prowadzącymi warsztaty terapii zajęciowej jest Powiat Tomaszowski. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim realizuje uprawnienia i obowiązki wynikające z podpisanych umów. Warsztaty są placówkami umożliwiającymi osobom niepełnosprawnym udział w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową.

 

Lata

Liczba uczestników warsztatu prowadzonego przez:

Łącznie

SON „Pomocna Dłoń”

SRDiON

FS „RAZEM”

2011

25

50

35

110

2012

25

50

35

110

2013

30

55

40

125

 

 

4.6. Program pilotażowy „Aktywny samorząd”.

            Specjalny program finansowany w całości z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Realizowany w ramach dwóch modułów:Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową        (np. zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego, zakup wózka o napędzie elektrycznym)                    –                                                                                 50 osób

Moduł II –pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  (dofinansowanie kosztów pobierania nauki)                                                                               – 137 osób

Łączny koszt realizacji zadania                                                                     - 470 115 zł.

 

      Celem udziału powiatu w programie jest wzmocnienie i usprawnienie działań  na rzecz  realizacji praw osób niepełnosprawnych oraz ich integracji społecznej.

W ub. roku, pierwszym roku realizacji programu, wzięło w nim udział 30 osób.

5.        Program specjalny „Nowa Szansa”.

W 2013 roku w projekcie „Nowa Szansa” wzięło udział 200 nowych beneficjentów.

Grupa docelowa to:

- 125 osób niepełnosprawnych

- 75 wychowanków rodzin zastępczych i palcówek opiekuńczo – wychowawczych,

w tym:

- 20 osób pracujących,

- 30 osób bezrobotnych,

- 150 osób nieaktywnych zawodowo.

Beneficjenci zostali objęci wsparciem zgodnym z ich potrzebami
i predyspozycjami:

- dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego (osoby niepełnosprawne),

- dofinansowanie do aparatu słuchowego (osoby niepełnosprawne),

- sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych (osoby niepełnosprawne),

- konsultacje z radcą prawnym (osoby niepełnosprawne),

- kursy/szkolenia zawodowe (osoby niepełnosprawne, wychowankowie),

-warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (osoby niepełnosprawne, wychowankowie),

- trening umiejętności społecznych (osoby niepełnosprawne i wychowankowie),

- konsultacje z pedagogiem (wychowankowie),

- zagospodarowanie w formie rzeczowej (wychowankowie),

- sfinansowanie zajęć szkolnych (wychowankowie),

- sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych (osoby niepełnosprawne).

- konsultacje z doradcą zawodowym (osoby niepełnosprawne i wychowankowie),

- warsztaty umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji (wychowankowie).

 

Projekt „Nowa Szansa” realizowany jest na podstawie umowy ramowej UDA-POKL.07.01.02-10-016/08-00 z dnia 29 września 2008 r,, zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, a Powiatem Tomaszowskim. Obowiązki realizatora pełni Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim. W 2012 roku BO mogli skorzystać z nowych form wsparcia, takich jak: sfinansowanie zajęć szkolnych oraz sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych. Pozostałymi formami wsparcia beneficjenci byli obejmowani także w latach ubiegłych.

Porównanie do roku 2011 – wzrost liczby beneficjentów o 14 osób ( ok. 7%).

Łączna wartość projektu wyniosła                    -  920 900 zł., w tym wkład własny powiatu: 96 694,50 zł.

 

Lata

Ilość uczestników projektu

2011

186

2012

200

2013

200

 

Tomaszów Maz., luty 2014 r.

Uzasadnienie składania sprawozdania:

 

 Przedłożenie powyższego sprawozdania jest realizacją obowiązku nałożonego na osoby kierujące powiatowymi centrami pomocy rodzinie, określonego w art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), według którego kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie składa coroczne sprawozdanie radzie powiatu z działalności centrum.   

Data dodania: 2014-03-04 10:54:29

Inne artykuły