Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Regulamin organizacyjny

Załącznik do Uchwały Nr 285/2012 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 15 maja 2012r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne


  § 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, szczegółową organizację oraz tryb pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim, zwanego dalej „Centrum”.

  § 2. Centrum działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.);

2)      ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z późn. zm.);

4)      uchwały Nr IV/28/1999 Rady Powiatu niniejszego Tomaszowie Mazowieckim z dnia 4 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim;

5)      uchwały Nr LIII/392/2006 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w  Tomaszowie Mazowieckim.

  § 3. 1. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową, podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Maz.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Tomaszów Mazowiecki.

3. Centrum obejmuje swoim działaniem teren Powiatu Tomaszowskiego, zwanego dalej „Powiatem”.

4. Centrum realizuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inne zadania, zlecone przez Powiat, a dotyczące wspierania osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. 

5. Centrum jest dysponentem środków trzeciego stopnia.

Rozdział łI

Zasady kierowania pracą Centrum

  § 4. 1.Centrum kieruje dyrektor. Reprezentuje je na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za wyniki Centrum, a także przestrzeganie dyscypliny budżetowej.

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej;

2) dobór kadr oraz podział zadań;

3) sporządzanie planów pracy oraz nadzór nad ich realizacją;

4) współpraca z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi;

5) wydawanie z upoważnienia Starosty Tomaszowskiego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, należących do właściwości Powiatu oraz składanie z upoważnienia Zarządu Powiatu, oświadczeń woli dotyczących działalności Powiatu w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

6) przedkładanie Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pomocy społecznej;

7)  przedkładanie Zarządowi Powiatu corocznego sprawozdania z działalności Centrum oraz przedstawienie wykazu potrzeb z zakresu pieczy zastępczej.

3. Podczas nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniona przez niego osoba spośród pracowników Centrum.

4. Pracą poszczególnych działów kierują kierownicy, przy czym kierownikiem działu administracyjno – księgowego jest główny księgowy. W sytuacji kiedy w Centrum działają zespoły, o których mowa w § 6, pracą danego zespołu kieruje kierownik zespołu.

Rozdział III

Organizacja Centrum

  § 5. W strukturze organizacyjnej Centrum wyodrębnia się:

1) dział pomocy społecznej -  PCPR  I;

2) dział rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych -  PCPR  II;

3) dział administracyjno – księgowy -  PCPR   III;

4) ośrodek interwencji kryzysowej -  PCPR  IV.

  § 6. 1. W dziale pomocy społecznej wyodrębnia się zespół do spraw pieczy zastępczej.

2. W Centrum, w zależności od potrzeb, w celu skutecznej i sprawnej realizacji zadań, a także w sytuacji kiedy wynika to wprost z określonych przepisów prawa, tworzy się doraźne lub stałe inne zespoły robocze.

 

3. Zespoły, o których mowa w ust.2, tworzy się w ramach danego działu lub z pracowników różnych działów.

Rozdział IV

Zadania poszczególnych działów

  § 7. 1.Do zadań działu pomocy społecznej należy:

1) organizowanie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat, realizowanie decyzji gmin o skierowaniu do powiatowych domów pomocy społecznej, prowadzenie rejestru osób oczekujących na miejsca w powiatowych domach pomocy społecznej;

2) udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka;

3) organizowanie dziennej opieki dzieciom z rodzin wymagających wsparcia w świetlicach środowiskowych o zasięgu ponadgminnym;

4) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz świetlic środowiskowych o zasięgu ponadgminnym;

5) pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze, rodziny zastępcze, placówki resocjalizacyjne oraz zakłady karne, w tym przyznawanie pomocy na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki;

6) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia szkolenia oraz doradztwa medycznego dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;

7) współpraca z organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi w zakresie realizowania zadań dotyczących pomocy społecznej;

8) udzielanie informacji o prawach i usprawnieniach w zakresie pomocy społecznej i pieczy zastępczej;

9)  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

2. Do zadań zespołu do spraw pieczy zastępczej należy w szczególności:

1) organizowanie opieki dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców naturalnych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych, przyjmowanie, sprawdzanie i weryfikowanie dokumentów dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

2) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka;

3) pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka;

4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, a także dla osób już pełniących wymienione wcześniej funkcje;

5) zapewnienie wsparcia osobom sprawującym pieczę zastępczą, w tym poprzez specjalistyczne poradnictwo dla nich oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

6) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

7) inne działania wynikające z doraźnych potrzeb, określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  § 8. Do zadań działu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należy:

1) dofinansowywanie likwidacji barier funkcjonalnych;

2) dofinansowywanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;

3) podejmowanie działań zmierzających do tworzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem;

4) współpraca z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w zakresie udostępniania osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu kulturalnym i rozrywkowym, w tym dofinansowywanie tego uczestnictwa;

5) realizacja programów specjalnych ukierunkowanych na podnoszenie poziomu integracji społecznej osób niepełnosprawnych;

6) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb osób niepełnosprawnych.

  § 9. Do zadań działu administracyjno – księgowego należy:

1) sporządzanie sprawozdań w oparciu o sprawozdania innych działów z realizowanych zadań;
2) prowadzenie całości spraw kadrowych dotyczących pracowników Centrum oraz osób zatrudnionych na umowę zlecenie, a także niektórych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

3) obsługa finansowo – księgowa Centrum;

4) obsługa finansowo – księgowa zadań realizowanych przez Centrum;

5) planowanie budżetu powiatu w zakresie pomocy społecznej;

6) sporządzanie sprawozdawczości z wykonywania budżetu powiatu w zakresie pomocy społecznej;
7) prowadzenie wydatków osobowych i rozliczeń płaco pochodnych;

8) zaopatrywanie Centrum w materiały i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności;

9) gospodarowanie funduszem świadczeń socjalnych;

  § 10. Do zadań ośrodka interwencji kryzysowej należy:

 1) świadczenie usług specjalistycznych, zwłaszcza psychologicznych i prawnych, a także hotelowych osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej;

2) prowadzenie telefonu zaufania dla osób i rodzin, o których mowa w pkt 1;

3) informowanie o innych instytucjach właściwych do udzielania pomocy w sytuacjach, sytuacjach których mowa, informowanie o prawach i uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej;

4) współpraca w zakresie świadczonych usług i prowadzonej działalności z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, w tym przede wszystkim z Policją, Sądem, ośrodkami pomocy społecznej itp.;

5) podejmowanie innych działań zmierzających do rozwiązywania problemów społecznych związanych z sytuacjami kryzysowymi osób i rodzin, w szczególności spowodowanymi przemocą w rodzinie.

  § 11. Obowiązki poszczególnych pracowników regulują zakresy czynności.

  § 12. Zadaniem wspólnym dla wszystkich działów jest współpraca w realizacji wykonywanych zadań.

  § 13. Skład osobowy zespołów, sposób ich działania oraz szczegółowy charakter zadań określa dyrektor w drodze zarządzenia.

 

Rozdział  V

Zasady wykonywania działalności kontrolnej

  § 14. 1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków dyrektora.

2. System kontroli zarządczej, który funkcjonuje w Centrum ma na celu:

- zapewnienie zgodności działania z przepisami prawa oraz procedurami   wewnętrznymi,

- skuteczność i  efektywność działania,

- wiarygodność sprawozdań,

- ochronę zasobów,

- przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania,

- efektywność i skuteczność przepływu informacji,

- zarządzanie ryzykiem.

3. Szczegółowe zasady organizacji kontroli zarządczej w Centrum określone zostały przez dyrektora w drodze zarządzenia.

4. System kontroli w Centrum obejmuje kontrolę funkcjonalną i samokontrolę.

5. Kontrolę funkcjonalną organizuje i wykonuje:

  a) dyrektor,

  b) główny księgowy,

  c) kierownicy działów.

6. Do samokontroli zobowiązany jest każdy pracownik bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy. Polega ona na bieżącym kontrolowaniu prawidłowości wykonywanej pracy własnej z uwzględnieniem obowiązków wynikających z zakresu czynności pracownika.

§15. 1. Główny księgowy i kierownicy działów odpowiadają przed dyrektorem Centrum za prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej oraz prawidłowe wykorzystywanie wniosków kontroli w zakresie powierzonych im zadań i kompetencji.

2. Kontrole wewnętrzne wykonują także inni upoważnieni przez dyrektora pracownicy.

3. Wyniki kontroli powinny być wykorzystywane w szczególności do:

  a) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i spowodowania prawidłowego funkcjonowania,

b) umacniania funkcji nadzoru.

Rozdział VI

Majątek Centrum

  § 16. 1. Centrum działa jako jednostka budżetowa.

2. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. wyposaża Centrum w majątek w celu bezpłatnego korzystania dla realizacji zadań statutowych.

3. Przekazanie majątku odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Majątek centrum powstaje także w wyniku zakupów i darowizn.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

  § 17. 1. W celu realizacji zadań powiatu Centrum współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, innymi osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi.

2. Centrum może zlecić innym podmiotom realizację określonych swoich zdań w trybie i na zasadach ustalonych przez Radę Powiatu.

  § 18.  Centrum przy znakowaniu spraw używa symbolu „PCPR”.

  § 19. 1. Korespondencja wpływająca do Centrum podlega oznakowaniu datą wpływu i dekretacji dokonywanej przez Dyrektora lub w przypadku jego nieobecności przez upoważnioną przez niego osobę.

2. Szczegółowy sposób postępowania z dokumentami powstającymi w Centrum oraz z otrzymywaną korespondencją określają, ustalone przez dyrektora w drodze zarządzenia, zasady obsługi kancelaryjnej, archiwizowania dokumentów oraz rzeczowy wykaz akt.   

§ 20. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Data dodania: 2010-02-12 02:01:30

Inne artykuły