Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Podstawowe informacje o projekcie „Jesteśmy Rodziną”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Maz. od 1 kwietnia 2016 r. przystąpiło do realizacji projektu konkursowego "Jesteśmy Rodziną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Wsparciem w ramach projektu, którego celem jest rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby przebywające w pieczy zastępczej oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka.

Łącznie uczestnikami projektu będą 124 osoby, w tym: 60 wychowanków oraz 64 osoby stanowiące rodzinną pieczę zastępczą.

Wszyscy uczestnicy projektu są mieszkańcami powiatu tomaszowskiego i klientami naszego Centrum.

Zakłada się, że rezultatem projektu będzie poprawa funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie powiatu poprzez rozwój usług wspierających osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą oraz przebywających w niej wychowanków, w tym  minimalizacja wykluczenia społecznego dzieci w pieczy zastępczej.

Kompleksowa praca z rodziną będzie dostosowana do potrzeb poszczególnych osób. Realizator projektu zapewni osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz wychowankom odpowiednie wsparcie specjalistyczne w postaci usług psychologicznych, pedagogicznych, prawnych, koordynatorów pieczy zastępczej, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia oraz w postaci wyjazdowych warsztatów psychologiczno-pedagogicznych dla małoletnich wychowanków. Powyższe wsparcie zwiększy predyspozycje i motywacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wzmocni kompetencje i będzie przeciwdziałało zjawisku wypalenia zawodowego, co będzie miało bezpośredni wpływ na polepszenie relacji panujących w rodzinach zastępczych.

Okres realizacji projektu: 1.04.2016 r. - 31.12.2017 r.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać w siedzibie PCPR w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 41 lub pod nr tel. 44 7251460 wew. 425 u Pani Agnieszki Chodera - koordynatora projektu.

Data dodania: 2016-12-05 15:31:22

Inne artykuły